Warunki świadczenia usług - MACIEJ SOKOŁOWSKI SOMMELIER
MACIEJ SOKOŁOWSKI SOMMELIER

Regulamin sklepu internetowego

 

 • A. Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ms-sommelier. Obsługiwany jest przez działalność gospodarczą pod firmą Maciej Sokołowski Sommelier, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 8392837090, REGON 300749326.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 • B. Kontakt ze Sklepem
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: wino.m.sokolowski@gmail.com
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48696413606
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Mbank 60 1140 2004 0000 3102 7579 4581
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 • C. Zakup udziału w warsztatach i kursach wiedzy o winie
 1. Zakup udziału w warsztatach i kursach wiedzy o winie odbywa się poprzez płatność bezgotówkową - przelew lub poprzez platformę przelewy24.pl
 2. W przypadku zapotrzebowania na fakturę – Klient proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie drogą mailową.
 3. W przypadku zapotrzebowania na voucher – Klient proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie drogą mailową.
 4. W przypadku nie zaksięgowania wpłaty w terminie 7 dni od zakupu udziału w warsztatach i kursach, system likwiduje zgłoszenie.
 5. Warsztaty i kursy wiedzy o winie przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

 

 • D. Zakup produktów
 1. Zakup produktów odbywa się poprzez płatność przelewową, platformę przelewy24.pl lub gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Realizacja zlecenia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności. Przy ewentualnych opóźnieniach, Klient zostanie natychmiast powiadomiony.
 3. W przypadku sprzedaży wysyłkowej, doliczany jest zryczałtowany koszt przesyłki w kwocie 15 zł (chyba, że zakupy są równe lub wyższe kwocie 150 zł)
 4. W przypadku zapotrzebowania na fakturę – Klient proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie drogą mailową.

 

 •  E. Rezygnacje z warsztatów i kursów – odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, informując o tym fakcie Sprzedawcę drogą mailową. Opłata zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży w późniejszym terminie, najpóźniej na 2 tygodnie przed datą warsztatów i 4 tygodnie przed datą kursów wiedzy o winie, informując o tym Sprzedawcę drogą mailową. W tym przypadku zostanie zwrócone 80% płatności. W przypadku zbieżności punktu 1 i 2, właściwy jest punkt 1 zgody z Prawem Konsumenckim.
 3. Jeśli warsztaty lub kurs nie odbędzie się z winy Sprzedawcy, 100% opłaty zostanie zwrócone Klientowi w ciągu 7 dni roboczych.

 

 •  F. Reklamacje i zwroty produktów
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy
 3. Zaleca się złożenie reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres wino.m.sokolowski@gmail.com
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 5. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, informując o tym fakcie Sprzedawcę drogą mailową. Jeśli zwrot zostanie dostarczony w stanie idealnym, opłata zostanie zwrócona Klientowi  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni .
 6. Koszt dostarczenia zwrotu ponosi Klient.

 

 •  G. Dane osobowe w Sklepie internetowym 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Klient w każdym momencie może poprosić o usunięcie z bazy danych klientów oraz newslettera. W tym celu proszony jest o wysłanie maila na adres wino.m.sokolowski@gmail.com

 

 •  H. Postanowienia końcowe 
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacja
Kontakt
 x 

Twój koszyk jest pusty